středa 23. října 2013

Děkan zvolen

Děkanem Fakulty architektury ČVUT byl na dnešním zasedání Akademického senátu zvolen prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA. Ve volbě získal 8 hlasů.

Druhý PhDr. JUDr. Jiří Plos získal 7 hlasů. Kandidáti Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. a prof. Ing. arch. Robert Votický, D. Arch. nezískali ve volbě žádný hlas.

Prof. Lábus se mandátu ujme 1. února 2014.

pátek 18. října 2013

Co zaznělo ve čtvrtek?

Dnes velice stručně, protože to podstatné je zde aneb onen slibovaný záznam (nakonec se jedná o video) z veřejného představení kandidátů na děkana konaného ve čtvrtek 10. října 2013. Bohužel video nefunguje tak, aby mohlo být přímo tady na blogu, budu se snažit, aby se to změnilo, ale zatím přidávám jen odkaz - viz výše.

Zároveň připomínám, že o tom, kdo se stane děkanem FA ČVUT pro funkční období 2014-2018 s počátkem od 1. února 2014, rozhodne na svém zasedání Akademický senát tajným hlasováním již příští týden ve středu 23. října.

__

Aktualizace 21. 3.
Doplněny fotografie z veřejného představení kandidátů (foto: bulletin ALFA)


úterý 15. října 2013

Čtvrteční škraloup

Původně jsem nezamýšlel jakkoli se blíže věnovat čtvrtečnímu veřejnému představení kandidátů. Předpokládal jsem, že zveřejnění záznamů jednotlivých projevů, které, jak jsem již avizoval na facebooku, nastane zkraje tohoto týdne, bude dostatečné.

O víkendu mi ovšem člen studentské komory Akademického senátu Jan Tesař poslal text s prosbou o jeho zveřejnění, jenž je reakcí na dotaz, který jeden ze studentů položil všem třem přítomným kandidátům na děkana, a jehož formulace se setkala s rozhořčeným postojem mnoha přítomných. 

I přes to, že se toto téma přímo netýká samotné volby, a tak trochu mne mrzí, že se pozornost přelévá od hlavního tématu, nevidím důvod, proč text nezveřejnit, a to zvláště, pokud jsem tak učinil u obou předchozích textů, které mi byly zaslány. Tím rozhodně nechci naznačit, že cokoli mi bude zasláno, to automaticky zveřejním, nicméně v tomto případě se jedná o velice důležité téma, které si určitou pozornost jistě zaslouží.

Než se dostaneme k samotnému textu, cítím potřebu nejprve zasadit celou záležitost do kontextu, který bohužel není z vyjádření Jana Tesaře zcela patrný. 

Student FA ČVUT Petr Štolba se postupně všech tří přítomných kandidátů zeptal, jak zajistí, aby "na škole neučili lidé, kteří mají profesní škraloup jako třeba architekt Radek Lampa v případě domu na Vinohradské ulici". Narážel tak zjevně na tento projekt architektonické kanceláře rala. Výrok asi nejvíce ze všech přítomných pobouřil architekta Jano Stempela, který na konci vyzval Petra Štolbu, aby se nepřítomnému Radku Lampovi veřejně omluvil s odůvodněním, že toto označení je v rozporu s etikou profese, že se nejedná o žádný škraloup, ale pouze o subjektivní názor Petra Štolby. Pokud je mi známo, k omluvě nedošlo. Níže text Jana Tesaře:Škraloup české architektury

Na veřejném vystoupení kandidátů na děkana FA ČVUT v Praze byl během diskuze vznesen dotaz, jak zamezit osobám majícím profesní škraloup, aby začaly na fakultě pedagogicky působit. Padlo konkrétní jméno (za jeho nepřítomnosti) a stavba, která za daný škraloup byla označena.

Student FA ČVUT, který dotaz vznesl, si neuvědomuje, že jeho chování je nejen v rozporu s profesním a etickým řádem, ale ani se nejedná o slušné vystupování hodné vysokoškolského studenta. Navíc svůj projev považoval za demokratické projevení osobního názoru.

Má-li česká architektura nějaký skutečný škraloup, potom je to vzájemná neúcta a nerespektování práce a rozdílného názoru mezi architekty. A toto chování je již mezi studenty! Zřejmě se tohoto škraloupu dlouho nezbavíme.

Ing. arch. Jan Tesař

__


Na závěr přikládám pro úplnost odkaz na Profesní a etický řád ČKA a také znění imatrikulačního slibu studenta ČVUT (článek 3).

úterý 8. října 2013

Představení kandidátů

Jména kandidátů jsou známá, a tak je nyní na řadě jejich veřejné představení. Koná se tento čtvrtek, tj. 10. října od 17:30 v posluchárně Gočár (č. místnosti 155) na FA ČVUT. Přijďte si tedy poslechnout volební programy a především pak nad nimi diskutovat s jednotlivými kandidáty.

Nejen v reakci na některé názory, které jsem v posledních dnech zaregistroval, zdůrazňuji, že představení kandidátů je opravdu veřejné, tedy přístupné komukoli, tzn. i těm, kteří se pohybují mimo akademickou obec FA. Připomínám to především z toho důvodu, že mnohé aktivity, které fakulta aktuálně chystá, např. v rámci Výzkumného centra (VCFA), přesahují již rámec akademického prostředí a lze tak předpokládat, že mají nebo budou mít zásadní vliv na fungování profese jako takové či další záležitosti spojené mj. s připravovaným Metropolitním plánem hl. m. Prahy.

Informace o veřejném představení naleznete také na webu fakulty nebo na facebooku.

neděle 6. října 2013

Robert Votický

Posledním kandidátem a tím bezpochyby v českých končinách nejméně známým je Prof. Ing. arch. Robert Votický, D. Arch. (Kingston), RIBA, FSAI, Rome Scholar

                                                                    zdroj: www.transpolisglobal.com


Životopis:Volební program:

Navržen:


CV a volební program ke stažení také zde.


Další odkazy:
> Lewis & Hickey Architecture
> "V české architektuře postrádám špičky" - rozhovor pro IHNED.cz
Transpolis Global
> "Prostředí, ve kterém se milujeme" - rozhovor v rádiu Impuls na téma sex & architektura
> Robert Votický o Kaplického vítězném návrhu na Národní knihovnu
> přednáška o Londýně / Inventura urbanismu 2012
> "Ekologický odkaz olympijských her" - rozhovor pro časopis Stavitel o hrách v Londýně
kandidatura za SNK-ED v komunálních volbách v roce 2010 na Praze 1 
> "Centra měst se kvůli cenám vylidňují" - polemika v souvislosti s 3. bienále urbanismu

Jiří Plos

Třetím v pořadí je jediný a s trochou nadsázky v rámci české architektonické scény patrně nejznámější a zároveň nejvlivnější "ne-architekt" - právník a pedagog PhDr. JUDr. Jiří Plos.


                                                     zdroj: www.cekb.cz


Životopis:
Volební program:


Navržen:


CV a volební program ke stažení také zde.


Další odkazy: 
profil na webu FA ČVUT
> Centrum kvality bydlení
> přednáška "Územní plánovaní na cestě tam a zase zpátky" / Inventura urbanismu 2010
> přednáška "Politiky města" / Inventura urbanismu 2011
> rozhovor v bulletinu ČKA č. 1 / 2012, str. 20-22

Důležité je na závěr ještě zmínit, že studentská komora AS na svém facebookovém profilu ve středu uvedla, že jednohlasně (tzn. všech 5 senátorů) oslovila pro kandidaturu právě Jiřího Plose.

Ladislav Lábus

Druhým kandidátem na post děkana FA ČVUT je prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA.

        zdroj: www.archiweb.cz


Životopis:


Volební program:


Navržen:


CV a volební program ke stažení také zde.


Další odkazy:

A ještě se sluší doplnit, co ale jistě mnozí vědí, že bratrem Ladislava Lábuse je známý herec, člen Studia Ypsilon, Jiří Lábus a stejně jako u Dalibora Hlaváčka ani v případě Ladislava Lábuse nepadlo pověstné jablko daleko od stromu, neboť i otec bratrů Lábusových byl architekt.

Dalibor Hlaváček

Ve čtyřdílném miniseriálu věnovanému představení jednotlivých kandidátů se vedle informací, které poskytli kandidáti sami, budu snažit dohledat co nejvíce dalších doplňujících podkladů, tzn. různé rozhovory, články, zajímavosti atd.

Prvním (dle abecedního pořadí) je nejmladší a zároveň možná i nejméně očekávaný kandidát - Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

        zdroj: www.airhouse.cz


Životopis:Volební program:


Navržen:


Tyto dokumenty jsou ke stažení také zde.


Další odkazy:

Za zmínku jistě také stojí, že Dalibor Hlaváček pochází z architektonické rodiny. Architektem je jeho otec, doc. Ing. arch. Michal Hlaváček, který v minulosti také působil na fakultě, kde vedl ateliér (aktuálně působí na Katedře architektury FSv ČVUT) a byl jím také jeho dědeček, prof. Ing. arch. Emil Hlaváček, DrSc., který spolupracoval s fakultou mnoho let (významnou měrou např. přispěl ke vzniku VCPD), a který shodou okolností zemřel v květnu letošního roku. 

Naopak s Ing. arch. Petrem Hlaváčkem (současný proděkan pro rozvoj na FA) v příbuzenském vztahu není.

pátek 4. října 2013

Supervolební rok

Byť se to tak může zdát, titulek tohoto příspěvku není ironickou narážkou na blížící se parlamentní volby. Mířen je jiným směrem. Volba děkana totiž není zdaleka jedinou, která v blízkých měsících proběhne na ČVUT. Navíc letos dojde k opravdu výjimečnému souběhu, takže, jak po přečtení dalších řádků jistě sami uznáte, titulek je zcela na místě. 


1/ Volba rektora ČVUT

Kromě děkanů jednotlivých fakult se letos volí také nový rektor, tedy hlava celé univerzity. Pokud je mi známo, o tomto tématu se nikde příliš nediskutuje, natož podobnou formou, jakou se o volbě děkana snažím informovat prostřednictvím tohoto blogu. I když naděje umírá poslední, a tak se možná ještě něčeho třeba dočkáme zde...?!

Ovšem i přes to, že to samozřejmě není správné a o kroku, který je klíčový pro celou univerzitu, FA nevyjímaje, by se mělo asi více diskutovat, se dosavadnímu ohlasu příliš nedivím. Jestliže už samotná volba děkana je pro mnohé členy akademické obce jedné fakulty dost vzdálené téma, pak vnímat pozici rektora v širokém kontextu jeho působnosti, tzn. na i mimo půdu univerzity, je už opravdu poměrně obtížné. A k této náročné orientaci může přispívat mj. patrně i obecně (minimálně na první pohled) ne zcela jasně srozumitelná struktura akademického prostředí. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost, která úzce souvisí i s osobou nového děkana FA a postavením fakulty v rámci ČVUT, nemohu se zde tohoto tématu nedotknout. 

Pouze ve stručnosti tedy připomenu základní fakta. Volba rektora probíhá analogicky k volbě děkana, její odlišnosti vycházejí de facto jen z prosté skutečnosti, že funkce rektora je ve struktuře univerzity o jednu úroveň výše než-li děkan. Rektora ČVUT tak volí každé čtyři roky Akademický senát ČVUT, tzv. velký senát, kde je každá fakulta zastoupena pěti hlasy. Má celkem 45 členů. Skládá se opět z pedagogické a studentské komory. Za FA ČVUT jsou členy pedagogické části prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. Jaroslava Babánková a Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., za studenty pak Ing. arch. Jaromír Hainc a Bc. Miroslav Nevlida. Více informací o AS ČVUT najdete zde.

Letošní volba rektora se v lecčems shoduje s volbou děkana FA. Stejně jako prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel nemůže již znovu kandidovat, ani současný rektor prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., který působil v této roli poslední dvě období, nemůže pozici znovu obhajovat a tak i volba rektora přinese zcela nové jméno. 

Na včerejší prezentaci, která proběhla na zasedání Akademického senátu FA po zveřejnění kandidátů na děkana, se představili kandidáti na rektora. Jsou jimi prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. z Fakulty stavební, expert v oblasti dynamiky staveb, donedávna dlouholetý šéf Akademického senátu ČVUT (odstoupil kvůli kandidatuře) a vedoucí Experimentálního centra FSv ČVUT a doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, fyzik se zaměřením na experimentální a částicovou fyziku, současný prorektor ČVUT pro vědeckou a výzkumnou činnost a člen Vědecké rady ČVUT.

Který ze dvou výše uvedených pánů bude nakonec novým rektorem se rozhodne 24. října na zasedání Akademického senátu ČVUT. Ke zvolení je stejně jako v případě volby děkana potřeba zisku nadpolovičního počtu hlasů všech senátorů.


2/ Volby do Akademického senátu FA ČVUT & Akademického senátu ČVUT

A aby toho opravdu nebylo málo, letos snad poprvé v porevoluční historii ČVUT dochází na některých fakultách k souběhu tříletého funkčního období senátu se čtyřletým funkčním obdobím děkana. 

Touto problematikou se ostatně letos již na jaře zabýval i AS FA ČVUT, když ze strany studentské komory padl na jeho únorovém zasedání návrh (bod 4), aby se senát v březnu rozpustil (a nového děkana tak volil již senát nový), čímž by se odskočením tříletého rytmu o půl roku od volby děkana tomuto souběhu v budoucnosti již spolehlivě vyhnulo. Důležité je zmínit, že tento souběh je nevhodný z toho důvodu, že nyní nastane moment, kdy děkana zvolí jiný AS než ten, kterému se později bude děkan zodpovídat a se kterým bude spolupracovat. Nicméně tento návrh neprošel s odůvodněním, že i na jiných fakultách se to neřeší tímto postupem. Posouzení oprávněnosti spekulací, které tehdy tento krok provázely, tedy že senátoři si chtějí ponechat své mandáty jen proto, aby mohli volit děkana a hned po volbě ve své funkci skončili, nechám na každém z Vás. Celé vyjádření je uvedeno v zápisu za zasedání AS dne 20. 3. 2013 (bod 6). Volby do obou senátů se tak odehrají v tradičním podzimním termínu na přelomu října a listopadu, tedy krátce po volbě děkana. 

Podstatný rozdíl oproti volbě děkana ovšem tkví v tom, že ve volbách do senátu může hlasovat (stejně jako kandidovat) každý člen akademické obce (pochopitelně vyjma vedení fakulty), a jakkoli bych nerad v tuto chvíli přehnaně agitoval, tak na druhou stranu mi to nedá. Doufám totiž, že tyto volby nebude opět (na škole, která má 1700 studentů, a kteří tvoří převážnou část akademické obce) provázet celkem trapná, ale bohužel oprávněná obava volební komise z nedostatečné volební účasti a tudíž i hrozba opakování voleb či nedůstojné přemlouvání kamarádů na chodbách, aby bylo "aspoň pět kandidátů" do studentské komory... 

Ze zápisů, některých zdejších příspěvků, počínání a výsledků práce senátorů či z dalších nejrůznějších podkladů je, myslím, dostatečně zřejmé, že Akademický senát je důležitým orgánem fakulty, který není zdaleka bezmocný, jak někteří s oblibou prohlašují a i přes to, že v nadcházejícím funkčním období bude ochuzen o svoji nejvýznamnější pravomoc, tedy volbu děkana, bude řešit nespočet jiných témat, která mají na chod fakulty velký vliv. Takovým záležitostem by proto měla akademická obec věnovat patřičnou pozornost.

středa 2. října 2013

Kandidáti jsou čtyři

Na dnešním zasedání Akademického senátu byla po uzavření kandidátek ve 12:00 zveřejněna jména kandidátů na děkana. Celkem dorazily čtyři obálky a kandidáty jsou: 

Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus
PhDr. JUDr. Jiří Plos
prof. Ing. arch. Robert Votický

Veřejné představení kandidátů se koná 10. října 2013 od 17:30 v posluchárně Gočár v budově FA ČVUT. 

Během následujících dní se zde objeví podrobné životopisy, volební programy i další doplňující informace o jednotlivých kandidátech.

A co na to senát?

Těsně před tím, než zde uveřejním jména kandidátů, kteří se rozhodli kandidovat na děkana FA, dlužím Vám slíbené odpovědi členů Akademického senátu. A aby toho nebylo málo, další informací, kterou ještě o jeden krok oddálím to nejpodstatnější, ale kterou je ovšem bezesporu potřeba zmínit je dnešní změna složení studentské komory AS, kdy současného senátora Nurjona Borshiho, kterému z důvodu přerušení studia skončil mandát, nahradí dle výsledku jarních doplňovacích voleb Bc. Jakub Hoffmann (v současnosti student prvního ročníku navazujícího magisterského programu). Dodávám, že jeho působení v AS se víceméně (kromě souvisejících debat) zúží jen na samotný akt volby děkana, neboť Akademickému senátu končí funkční období na začátku prosince. O tom tady ale ještě bude řeč.

Zpět k samotným odpovědím senátorům. Nejsem si jist, co je toho přesně příčinou, ale stalo se, že i s pětidenní lhůtou, kterou jsem shodně všem 15 dotazovým senátorům poskytl, dorazilo pouze několik odpovědí. Jak jsem se dnes při návštěvě zasedání AS dozvěděl, některým mail spadl do spamu a nevšimli si ho. Podobných nečekaných problémů jsem se od založení blogu trochu obával a je to ode mne školácká žurnalistická chyba. Je to škoda, nicméně nedá se nic dělat, nyní už vzhledem k tomu, že jsou známá jména jednotlivých kandidátů, pravděpodobně nemá smysl v této anketě pokračovat a oněch několik odpovědí tak přináším níže. Otázky zněly:

1/ Co očekáváte od nového děkana?
2/ Na základě jakých priorit (programových, osobnostních, ...) se budete rozhodovat?


A/ Za pedagogickou část:

doc. Ing. arch. Jan Jehlík (místopředseda AS FA ČVUT)

1/ Schopnost s přehledem řídit fakultu s porozuměním její tradici i jejímu potenciálu. Otevřenost a přímost při jednání s pedagogy i studenty, osobní integritu, poctivost a sílu. Organizační schopnosti, přehled o aktuálních tématech vysokoškolského vzdělávání, znalost specifik a potřeb architektonické profese.

2/ Na základě prokázaných výše uvedených vlastností a schopností, na základě předloženého programu a na základě osobní prezentace a osobní historie.


doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. mne požádal, zda bych nemohl uveřejnit jeho odpověď pro Alfu č. 7/2013 (školní bulletin FA) s odůvodněním, že jeho názor je konzistentní: 

Nový děkan se stane hlavou mohutné veřejné instituce (přibližně 1700 studentů a 160
zaměstnanců). Musí mít proto přirozené charisma, vnitřní klid, vysokou morální integritu,
široký rozhled, reprezentativní vystupování a mravenčí píli. Zároveň však z individualisticky
laděné profese architekta vyplývá i neobyčejná názorová různorodost naší fakulty.
Děkan by proto měl být také otevřený a vnímavý k rozličným, mnohdy i protikladným
postojům; a s přínosem vlastního osobitého pohledu scelovat nesourodou masu do přehledné
strategie. Zkrátka humanista, demokrat, pragmatik, úředník a organizátor, který dovede fakultě vtisknout „tvář“.


B/ Za studentskou část:

Bc. Zdeňka Havlová (místopředsedkyně AS FA ČVUT)

1/ Očekávám reálný program bez líbivých hesel. Očekávám výrazně lepší podporu a spolupráci se studenty než tomu bylo dosud. Očekávám respektovanou osobnost, které uvěřím, že se bude snažit programu dostát. Očekávám jasný pohled na fungování školy do budoucna, který bude konkrétní a bez efektních vycpávek. Očekávám práci v týmu, kvalitní reprezentaci školy ven i dovnitř a pevnou ruku, co se týče nutných změn. Očekávám neúplatnost, upřímnost a nesobeckost, očekávám, že děkan bude vždy prezentovat školu dříve, než sám sebe.

2/ Ví toho kandidát dostatek o škole, aby mohl bez pauzy pokračovat ve skvěle nastartovaném zlepšování FA ČVUT prof. Zavřelem? Pokud je to postava mi známá, dokáži si představit, jak kvalitně vede tým a inspiruje spolupracovníky i studenty? Je to člověk, který je ochotný poslechnout si názor jiných, včetně studentů? Bude kandidát člověk školu konzervovat a bát se změn, nebo bude mít odvahu ji posunout dál? Je to člověk, kterého respektuji? Je to člověk, který se ke studentům chová jako ke kolegům na akademické půdě? Je kandidát ochotný věnovat naprostou většinu svého času škole, tj. zavřít svou architektonickou kancelář, pokud nějakou vede? Byla/nebyla by to škoda?
...
Budu se rozhodovat rovným dílem dle kvalitního programu, vystoupení na představení kandidátů, ale i dle toho, jak jsem kandidáta měla možnost poznat za svého působení na škole (pokud je to osoba ze vnitřku školy). Velmi důležitým je pro mne i to, zda kandidáta zajímá názor studentů, resp. zajímal třeba už před podáním kandidatury.


Bc. Lukáš Makovský

1/ Mimo jiné od nového děkana očekávám, že kriticky projde studijní plán a popřípadě ho změní tak, aby odpovídal jak požadavkům praxe, tak aby měl v rámci studia správnou posloupnost. Pak si myslím, že by měl děkan svou pozornost zaměřit na zahraniční výměny. Dnes už není pro studenty nijak obtížné vycestovat alespoň na semestr na zahraniční školu, v tomto si myslím, že je naše fakulta úspěšná. Naopak neúspěchem je podle mě to, že zahraniční studenti nejsou u nás zapojeni do výuky spolu s našimi studenty. V této oblasti by mělo být cílem maximální sdílení zkušeností. Pokud k nám budou jezdit skvělí studenti ze zahraničí, nenaučí se pouze oni něco nového, ale mohou o něco obohatit i řadu našich studentů, kteří spolu s nimi budou pracovat v rámci cvičení a ateliérů.

2/ Nedokážu jasně formulovat, podle jakého klíče se budu řídit. Zřejmě jak podle zmíněných osobnostních a programových kvalit, tak podle znalosti prostředí školy, renomé a manažerských schopností.


Ing. arch. Kateřina Nováková

1/ Především otevřené dveře a komunikaci, přátelský postoj a zájem o nové ideje, rozvíjející fakultu. Je dobré, aby děkan nahlédl rozmanitost zaměření a komplexitu školy od kvality pedagogů až po technické zázemí, jako je IT sféra a dílna. Neměl by podceňovat ani mezinárodní vztahy.

2/ Priorita programová se nemůže rovnat osobnímu přístupu a kouzlu a přirozené inteligenci. Děkan by měl mít organizační schopnosti a měl by být dobrý manažer, všestranného zaměření, FA ČVUT není jen o architektuře, ale její součástí je mnoho dílčích oborů, jejichž podporou se zkvalitňuje celá škola. 


Ing. arch. Jan Tesař

1/ Očekávám, že bude tuto školu reprezentovat nejen na úrovni ČVUT, ale i v rámci zahraničí, a že systematicky naváže na dobrou práci svého předchůdce.

2/ Všichni kandidáti se musí posuzovat komplexně. Uzavřít se v prioritách není zdravé.


__


Pokud ještě dorazí další odpovědi po dnešní uzávěrce, tj. 2. 10., pro úplnost je zde doplním.

Aktualizace 3.10.
Doplněny odpovědi Bc. Lukáše Makovského, člena studentské komory AS.