čtvrtek 18. července 2013

Jaký je současný stav FA ČVUT?

Po řadě příspěvků především informativního charakteru se konečně dostáváme k jednomu z nejdůležitějších témat. Vycházím z přesvědčení, že působit úspěšně v jakékoli vedoucí pozici bez zpětné vazby je téměř nemyslitelné. Proto, aby mohl nový děkan v budoucnu pozitivně ovlivnit chod a vývoj fakulty, je nutné nejprve znát její současný stav, její přednosti a nedostatky, silné a slabé stránky, jevy fungující i nefungující.

Vyvstává tedy řada otázek:
 • Na co může být FA ČVUT pyšná? Za co by se naopak měla stydět? V čem spočívají její silné stránky a co představuje její největší slabiny? A proč?
 • Jaké vlastnosti by vlastně měl mít absolvent FA ČVUT? Jak připravuje fakulta absolventy na budoucí praxi? Jsou studijní programy včetně náplně jednotlivých předmětů nastaveny optimálně?
 • Je spektrum nabízených studijních programů dostatečné? Reflektuje odpovídajícím způsobem současné problematiky na poli architektury? Mělo by být rozšířeno? Jakým směrem?
 • Jaké je personální obsazení? V čem by případně mohlo být lepší?
 • Funguje organizační struktura fakulty tak, jak by měla? Setkáváte se s nějakými problémy?
 • Jak jste spokojení s informovaností o chodu školy?
 • Jak si stojí v porovnání s jinými školami v rámci ČR? A obstojí ve srovnání se školami v zahraničí?
 • Jak vnímáte činnost fakulty v rámci vědy a výzkumu?
 •  Jak se daří fakultě využívat novou budovu? Jak hodnotíte technické vybavení fakulty? Co Vám chybí?
 • Co na FA ČVUT postrádáte?
 • Co by Vám nejvíce pomohlo ve výuce/studiu?
 • Co vás nejvíc “vytáčí”?
 • Co by měl nový děkan rozhodně změnit?

Své odpovědi, názory či další otázky pište v rámci komentářů zde pod příspěvek.

Jako podklad pro Vaše odpovědi může posloužit také některý z následujících dokumentů:

Kdo bude volit?

Kompetenci volit děkana FA ČVUT má Akademický senát fakulty (AS), který je jejím samosprávným zastupitelským orgánem. Dle zákona (§ 26 zák.č. 111/1998 Sb., O vysokých školách) má nejméně devět členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvíce jednu polovinu tvoří studenti. Konkrétní počty pohybující se v rámci těchto mantinelů si volí každá fakulta sama a jsou uvedeny ve Volebním a jednacím řádu AS.

Členy AS volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období AS je tříleté. Jeho zasedání jsou veřejně přístupná. Jak je patrné z předchozího příspěvku popisujícího roli děkana, kompetence AS jsou poměrně rozsáhlé a teprve s jeho souhlasem nabývají mnohá důležitá rozhodnutí děkana platnosti. K samotné volbě děkana pak zákon uvádí, že návrh na jeho jmenování je přijat ve chvíli, kdy se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS (§ 27 téhož zákona).

Dle Statutu FA ČVUT resp. Volebního a jednacího řádu má AS FA ČVUT celkem 15 členů > 10 tvoří zástupci z řad pedagogů (tzn. „běžní“ kantoři vč. vedoucích ústavů či kabinetů, vedoucí ateliérů a další) a 5 z řad studentů (tzn. bakalářů, magistrů i doktorandů dohromady). Aktuální složení AS vzešlo z voleb konaných na podzim roku 2010 (výsledky zde, resp. zde) a doplňovacích voleb do studentské komory konaných na jaře letošního roku (výsledky zde, resp. zde).

Pokud se tedy do volby nic nezmění – tzn., že nikdo z níže uvedených neodstoupí či např. nepřestane být studentem (čímž samozřejmě okamžitě členství v AS končí), bude nového děkana FA ČVUT volit těchto 15 lidí:


A/ Za pedagogickou část:

Ing. arch. Jan Sedlák (předseda AS FA ČVUT)
-          architekt a urbanista se zaměřením především na historická jádra měst
-          na FA ČVUT působí jako vedoucí ateliéru na Ústavu navrhování III

doc. Ing. arch. Jan Jehlík (místopředseda AS FA ČVUT)
-          architekt a urbanista, vedoucí Ústavu urbanismu, kde také vede ateliér

RNDr. Dana Kolářová
-          odborná asistentka na Ústavu nosných konstrukcí se zaměřením především na deskriptivní geometrii

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus
-          architekt, vede vlastní architektonický ateliér
-          na FA ČVUT působí jako vedoucí Ústavu navrhování III, kde také vede ateliér,
-          je členem Akademického senátu ČVUT, kde působí v hospodářské komisi a komisi pro rozvoj a vědu
-          v rámci České komory architektů [ČKA] působí v pracovní skupině pro vzdělávání a Autorizační radě, dále člen pracovní skupiny umění a uměnovědy Akreditační komise ČR

Ing. arch. Dana Matějovská
-          architektka, vedoucí Kabinetu modelového projektování (MOLAB)

akad. arch. Vít Máslo
-          architekt a urbanista, spolu s D. Chisholmem vede kancelář CMC Architects
-          zaměstnanec Ústavu navrhování I, jehož byl v nedávné době vedoucím a vedl zde i ateliér

Ing. arch. Jan Paroubek
-          architekt, působí na Ústavu nauky o budovách, kde vede jeden za Základních ateliérů (ZAN) v 1. ročníku bakalářského studia

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.
-          architekt / památkář, působí na Ústavu teorie a dějin památkové péče, zaměření: studium obytné typologie středověku a raného novověku; historické konstrukce; stavebně-historický průzkum a souvislosti s problematikou památkové péče

doc. Ing. arch. Ján Stempel
-          architekt, spolu s J. Tesařem vede kancelář Stempel & Tesař architekti se zaměřením především na bydlení
-          na FA ČVUT působí jako vedoucí Ústavu navrhování I, kde vede také ateliér

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.
-          architekt / historik, působí na Ústavu teorie a dějin památkové péče, také v rámci Výzkumného centra průmyslového dědictví [VCPD], zaměření: dějiny architektury 20. století; dějiny průmyslové architektury a otázky nového využití; současná architektonická tvorba


B/ Za studentskou část:

Bc. Zdeňka Havlová (místopředsedkyně AS FA ČVUT)
-          studentka magisterského programu Architektura a urbanismus, podnáčelnice pro PR Spolku posluchačů architektury [SPA]

Nurjon Borshi
-          student bakalářského programu Architektura a urbanismus

Bc. Lukáš Makovský
-          student magisterského programu Architektura a urbanismus, podnáčelník pro finance Spolku posluchačů architektury [SPA]

Ing. arch. Kateřina Nováková
-          architektka, absolventka FA ČVUT, doktorandka v Kabinetu modelového projektování (MOLAB)

Ing. arch. Jan Tesař
-          architekt, spolu s J. Stempelem vede kancelář Stempel & Tesař architekti se zaměřením především na bydlení
-          absolvent FA ČVUT, doktorand na Ústavu navrhování I

neděle 14. července 2013

Kdo je to vlastně děkan?

Postavení děkana v rámci fakulty upravuje nám již známý zákon o vysokých školách a interní předpisy vysoké školy - Statut ČVUT a Statut FA ČVUT. Vzhledem k tomu, že kromě § 28, který je z hlediska definování pozice děkana klíčový, jsou jednotlivé kompetence rozesety ještě v několika dalších paragrafech zákona a článcích obou Statutů, uvádím všechny přehledně vedle sebe ve shrnutí doplněném dle potřeby stručným vysvětlujícím komentářem.

Děkan FA ČVUT:
 • stojí v čele fakulty, je jejím vrcholným představitelem a reprezentantem ve vztahu k jiným fakultám vysokých škol, k veřejným institucím, státním orgánům, podnikatelské sféře i občanům
 • má čtyřleté funkční období, a jak již bylo zmíněno v úvodu, funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže fakultě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období
 • rozhoduje ve věcech fakulty, v rámci své působnosti vydádá příkazy, pokyny, opatření, směrnice, výnosy a další rozhodnutí
 • navrhuje zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracovišť
  • mezi ně patří ústavy, kabinety, samostatné ateliéry, děkanát a účelová zařízení (např. Výzkumné centrum Fakulty architektury (VCFA) > neplést s  Výzkumným centrem průmyslového dědictví (VCPD), které je součástí Ústavu památkové péče)
  • tento záměr předkládá ke schválení akademickému senátu fakulty (AS)
 • navrhuje rozdělení finančních prostředků
  • sestavuje ve spolupráci s děkanátem rozpočet fakulty, který opět předkládá ke schválení AS
 • navrhuje jmenování a odvolání členů Vědecko-umělecké rady (VUR)
  • VUR je samosprávný orgán, jemuž děkan předsedá, a který je složen z významných představitelů oboru, zabývá se budoucím směřováním fakulty > projednává Dlouhodobý záměr – klíčový dokument, který představuje koncepci rozvoje fakulty v horizontu následujících pěti let, následně jej předkládá ke schválení AS
  • schvaluje např. studijní programy uskutečňované na FA
  • min. třetina jeho členů jsou lidé mimo akademickou obec FA 
 • jmenuje a odvolává proděkany, kteří jej zastupují v rozsahu jím určeným
 • jmenuje a odvolává vedoucí jednotlivých pracovišť
 • jmenuje a odvolává tajemníka
  • tajemník je pravou rukou děkana, je klíčovým administrativním neakademickým pracovníkem, který vede děkanát
  • je zodpovědný za hospodaření a vnitřní správu fakulty (např. správu a provoz budovy)
 • předsedá Kolegiu
  • kolegium je stálý poradní sbor děkana, jehož členy jsou proděkani, tajemník fakulty, předseda AS, vedoucí pracovišť a případně další členové jmenovaní děkanem, v současnosti tedy také místopředsedkyně AS za studentskou část Zdeňka Havlová
  • jeho náplní je především diskuse nad nejrůznějšími tématy; představu o tom, čeho všeho se může týkat, získáte např. z tohoto článku
 • navrhuje jmenování předsedy Komise studijního plánu
  • stanovisko studijní komise je nezbytným podkladem pro AS při schvalování návrhů změn studijních předpisů, při projednávání návrhů na akreditaci studijních programů, při projednávání návrhů studijních plánů atd. předložených jí AS nebo děkanem
 • navrhuje jmenování a odvolání členů Disciplinární komise
  • komise projednává přestupky studentů a předkládá děkanovi návrh na rozhodnutí
  • polovinu členů tvoří studenti
 • předkládá ke schválení AS výroční zprávu o činnosti FA a výroční zprávu o hospodaření FA, po schválení AS předkládá výroční zprávu o činnosti rektorovi ČVUT
 • navrhuje rektorovi jmenování emeritního profesora
  • do kompetencí děkana spadají také záležitosti především ceremoniálního nebo symbolického charakteru, jednou z nich je navržení na jmenování čestného profesora

Struktura fakulty

Dříve, než se dostaneme k tématům, která budou patrně představovat těžiště diskuse, přiblížím v několika následujících příspěvcích jednotlivé aktéry volby. Na úvod si proto neodpustím možná trochu primitivní, leč dle mého názoru celkem užitečný příspěvek. 

Vycházím totiž z toho, že sám jsem se na škole více zorientoval až někdy v průběhu magisterského programu. Teprve tehdy jsem pochopil, jak fungují jednotlivé orgány fakulty a kdo je či může být členem toho či onoho. Pomohlo mi k tomu si vše jednoduše nakreslit. Původní skicu jsem nyní už pochopitelně nedohledal, a tak jsem musel celou věc dát dohromady znovu (viz níže).

Snad je to přehledné, pro jistotu např. děkanát tvoří děkan + proděkani + neakademičtí pracovníci (tajemník + administrativa). U Vědecko-umělecké rady a Akademického senátu bubliny ukazují oblast, ze které mohou být jmenováni, resp. voleni členové těchto orgánů.

MS = místopředseda Akademického senátu za studentskou část
PS = předseda Akademického senátu


pondělí 8. července 2013

Vyhlášení voleb

Průběh volby děkana FA ČVUT pro čtyřleté funkční období od 1. února 2014 schválený Akademickým senátem na svém zasedání 12.6.2013:
 • kandidáta na děkana může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce FA ČVUT
 • návrhy se podávají volební komisi; k zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého kandidáta potvrzený vlastnoručním podpisem, jím vypracovaným stručným profesním životopisem, volebním programem a kontaktními údaji
 • návrhy (přihlášky) v zalepené obálce uchazeči označí viditelně nápisem "VOLBA DĚKANA FA ČVUT" a dle schváleného harmonogramu voleb: 
  • předají osobně proti "potvrzení o předání" na podatelnu FA ČVUT v Praze (úřední hodiny: po - pá 10-14)
  • nebo zašlou doporučeně na adresu: podatelna FA ČVUT, Akademický senát, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Harmonogram volby:
 • Počátek voleb: 26.6.2013
 • Uzávěrka odevzdání návrhů na kandidáty: 2.10.2013 do 10 hod.
 • Volební schůze (veřejné vystoupení kandidátů): 10.10.2013 od 17:30
 • Volba kandidáta na děkana: 23.10.2013
 • Počátek funkčního období: 1.2.2014

Plné znění oznámení na webu FA zde (.pdf)

sobota 6. července 2013

Pravidla diskuse

Přestože samozřejmě ctím svobodu projevu a diskuse na tomto blogu nebude žádným způsobem omezována, výjimku budou tvořit příspěvky:
 • anonymní (týká se také nicneříkajících přezdívek, neboť jsem přesvědčen, že vyjadřuje-li se člověk k jakémukoliv tématu, věnuje formulování svého názoru / myšlenky určitý čas, stojí si za ním, a proto nemá důvod své jméno neuvádět)
 • vulgární,
 • prokazatelně lživé,
 • protizákonné.

Takové příspěvky budou s patřičným odůvodněním okamžitě odstraněny.

pátek 5. července 2013

O tomto blogu

Na konci ledna 2014 končí funkční období děkana Fakulty architektury ČVUT prof. Ing. arch. ir. Zdeňka Zavřela a 23. října 2013 proběhne volba nového děkana Akademickým senátem FA ČVUT. Prof. Zavřel, který v této roli působil poslední dvě funkční období, nemůže dle § 28 zákona o vysokých školách již znovu kandidovat, a volba tak přinese nové jméno.

Rozhodnutí založit tento blog nepramení ze sentimentu či pouhých sympatií vůči autorově alma mater. Plyne ze zájmu o její pozitivní vývoj, neboť FA ČVUT jakožto jedna z nejdůležitějších vzdělávacích institucí v rámci oboru v ČR výrazně ovlivňuje tvář celé české architektonické scény a potažmo tedy i architektury samotné. Osoba budoucího děkana bude mít v následujících letech zásadní vliv na její směřování a její volba je tudíž významnou událostí, k níž by neměl být lhostejný nejen žádný z členů akademické obce, ale i lidé mimo ni. 

Ambicí a cílem tohoto blogu je poskytnout především prostor pro otevřenou diskusi a také průběžně zveřejňovat informace vztahující se k volbám včetně programů jednotlivých kandidátů. Snahou je prostřednictvím diskuse o současném fungování FA ČVUT a její budoucnosti přispět k tomu, aby Akademický senát zvolil nejlepšího z kandidátů. Vítány jsou jakékoliv příspěvky, které mohou diskusi obohatit, a které budou vyjadřovat názory, podněty a představy o novém děkanovi a vývoji fakulty, ale také připomínky nebo náměty na zlepšení či doplnění tohoto blogu. 

Není jistě pochyb o tom, že pozitivní vývoj FA ČVUT je společným zájmem celé architektonické obce a snaha je tedy pomocí tohoto blogu přispět, aby k němu i nadále docházelo.

Tento blog nereprezentuje názory žádného z orgánů FA ČVUT či dalších přidružených organizací.