neděle 29. prosince 2013

Studenti, probuďte se!

Tak a je odvoleno. Pozice obsazeny. Supervolební rok končí. Pokud nenastane nějaká nepředvídatelná událost, dalšími volbami, které na fakultě proběhnou, budou opět ty do Akademických senátů, a to na podzim roku 2016. Připomínám, že nedávno zvolený AS bude tentokrát ochuzen o svou nejdůležitější kompetenci, kterou je volba děkana, protože se míjí délky mandátů - tři roky senátu oproti čtyřem v případě děkana.

Volby do obou senátů provázela (a provází i zveřejnění jejich výsledků) zřetelná disproporce v zájmu, který je oběma věnován. Zatímco tak např. kandidátka do studentské komory "velkého" celouniverzitního senátu byla sotva naplněna (na 2 pozice kandidovali 2 kandidáti), fakultní senát se těšil úplně jiné pozornosti a to takové, že ani poté, co krátce po volbách již stihli poměrně nečekaně odstoupit dva studentští senátoři Bc. Jakub Hoffmann a Bc. Josef Váně (novými členy studentské komory AS se tak stali Bc. Filip Foglar a Jan Votoček), nevzniká sebemenší a v předchozích funkčních obdobích běžný problém s nedostatkem náhradníků při případném odchodu někoho z dalších nově zvolených senátorů.

Proč se tak stalo? Volby do "velkého" senátu se setkaly s běžnou "popularitou", kdežto volby do fakultního senátu, jak se dalo ostatně očekávat, ovlivnila několik týdnů předtím proběhnutá volba děkana. Není žádným tajemstvím, že zvolení prof. Lábuse se u některých členů akademické obce setkalo s výraznou nevolí, která vyústila ve zformování "růžové koalice". Deset studentských kandidátů utvořilo uskupení pojmenované "Think Pink" a ve volbách do AS kandidovalo dohromady s 8 pedagogy, jejichž znakem společné příslušnosti byl piktogram s růžovým lomítkem (viz kandidátské programy). Za společný cíl si vytýčili ´aktivní senát jako protiváhu silnému děkanovi´.

Ačkoliv jejich zástupci kandidovali také do "velkého" senátu, hlavní pohled byl přece jen upřen na volby do toho fakultního, kde tato koalice nakonec získala z 15 křesel 9 (platí i po zmíněné výměně dvou členů studentské komory). Tomu přirozeně odpovídá také složení nového předsednictva senátu zvoleného na jeho ustavujícím zasedání 4. 12. 2013, kde byl předsedou AS zvolen PhDr. JUDr. Jiří Plos, místopředsedkyní Ing. arch. MgA. Eva Červinková a místopředsedou za studentskou část Martin Fleischmann. Celá tato záležitost nyní vyvolává v rámci akademické obce i architektonické scény velmi rozporuplné reakce - někteří jásají, jiní naopak mluví o vzniku zájmového sdružení studentů a pedagogů na akademické půdě. Zůstává také polemika nad obsahem "volebních programů" mnohých kandidátů a jejich věcností ve vztahu k jasně formulovaným kompetencím AS uvedeným v zákoně o vysokých školách, Statutu ČVUT a Statutu FA ČVUT.

Co všechno to pro fakultu ve výsledku znamená, je otázka, na jejíž zodpovězení, byť leccos lze patrně odtušit již nyní, si budeme muset počkat do nástupu prof. Lábuse do funkce. Bude také záležet na složení týmu proděkanů, který spolu s ním fakultu povede a jehož obměnou bude letošní "střídání stráží" završeno.

Tak jako blog zahajoval úvodní příspěvek, sluší se jej také uzavřít. Učiním tak i přesto, že jsem byl některými z vás (především z řad studentů) vybízen k tomu, abych v jeho vedení i nadále pokračoval. Myslím si však, že téma je víceméně vyčerpáno a běžný chod školy takovéto "zpravodajství" nevyžaduje. Ostatně také jej již nedokážu postihnout z pozice vnějšího pozorovatele, který není účasten každodenního školního dění, což v případě volby děkana nebylo zdaleka takovou překážkou. V neposlední řadě předpokládám také určitou aktivitu od studentů, protože škola si především musí umět poradit sama, a aniž bych se chtěl pasovat do role nějakého spasitele či arbitra a přisuzoval blogu důležitější roli, než jakou patrně sehrál, podobný "doping", který jsem jeho prostřednictvím vlastně škole poskytl, by měl být anomálií, nikoli standardem.

Ti z vás, kteří také očekávali, že se zde budu snažit prezentovat své názory, se mýlili. Jak jsem uvedl již v úvodu, cílem tohoto blogu bylo nabídnout prostor pro veřejnou diskusi, nikoli vytvořit hlásnou troubu pro vlastní úvahy. Názorové zabarvení (až na úplné výjimky jako je třeba závěr tohoto příspěvku) jste tedy měli obstarat vy, čtenáři, diskutéři.

V souvislosti s tím si proto neodpustím pár čísel, přestože bych nerad příliš zabředl do statistik. Čtenost blogu můžete vidět vpravo nahoře, celkový počet příspěvků jen o kousek níže, připojím-li údaj, že se tu za přibližně 5 měsíců objevilo 48 komentářů, z nichž cca polovina obsahovala názor (6 komentářů jsem také musel odstranit z důvodu porušení pravidel diskuse) a zopakuji-li, že na škole je cca 1700 studentů, je informace vlastně kompletní a lze si na základě ní udělat obrázek celkem snadno. Snad jen ještě doplním, že nejživější diskuse (14 komentářů) tu vznikla pod příspěvkem "Děkan zvolen" - tedy v momentě, kdy už bylo vlastně po všem...

Při zakládání blogu jsem objevil podobné fórum věnující se volbě děkana na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (DIFA JAMU), z níž jsem později také částečně čerpal know-how a některé informace. Tamější závěrečný příspěvek je poměrně obsáhlý. Cituje řadu názorů, které se objevily v průběhu existence fóra. Takovou příležitost tu já ovšem nemám. Téměř není co citovat. Např. u příspěvku "Jaký je současný stav FA ČVUT?" se totiž objevil jen jediný komentář (oproti 48 komentářům v případě stejné otázky na fóru DIFA JAMU). Vynášet na základě toho nějaký závěr je pochopitelně nemyslitelné... 

Ačkoli jsem tak chtěl původně napsat, že blog neprokázal nic světoborného, když potvrdil jev typický pro celou naši společnost - tedy, že umíme mluvit, umíme křičet, umíme si stěžovat, umíme se dohadovat, neumíme však diskutovat (minimálně nikoli veřejně, v hospodách a doma nad rendlíkem s tím takový problém rozhodně nemáme), jsem nyní nucen toto tvrzení zúžit na náš obor. Jak to, že na fóru DIFA JAMU to šlo, diskuse se rozeběhla (mimochodem někdy i celkem bez servítek) a tady se tak nestalo? 

Samozřejmě - nejsem ostřílený žurnalista a příspěvky jsem třeba vždy neformuloval tak, aby iniciovaly diskusi. Argumentovat lze jistě i tím, že první dva měsíce existence blogu bylo období letních prázdnin. Termín volby sehrál určitě roli, avšak jen částečně. Je za tím tedy lhostejnost a nezájem? Tomu příliš neodpovídá cca 20 000 shlédnutí blogu... Je to tedy neznalost věci a obava, že by se na to přišlo? No jo, jenže názor, že si téma ´netroufám posuzovat, protože cítím, že nemám dostatek informací´, kterým bude pravděpodobně leckdo oponovat, je poněkud laciný, vždyť kdo má "dostatek" informací? To by taky člověk mohl život promlčet... Tak je za tím tedy jen lenost, pohodlnost či zbabělost...? Ať tak či onak, ve vztahu k instituci, jež by se měla díky výběrovému vzorku populace, který na ní studuje, přece jen řadit k určitému výkvětu společnosti, jsou všechny varianty dost nelichotivé, lépe řečeno znepokojivé. 

Přestože si myslím, že širší diskusi ohledně volby děkana měl mj. iniciovat Akademický senát a možná, že také jeho pasivita pomohla tomu, že řada studentů nevěděla a dosud možná stále neví (!), proč by se o téma měla vůbec zajímat, chci se závěrem pozastavit právě nad jejich přístupem. Pokud je AS v tomto ohledu pasivní, není to správné, ale pokud se nad tím nikdo nepozastavuje, tak je to už vážnější. Jestliže se zájem studentů projevuje převážně tím, že jednou za 3 roky jich dvě pětiny (letos konkrétně necelých 42%) vhodí do urny lístek a je považováno za úspěch, když se účast od minule zvedla o 6%, pak je to smutné. Takový přístup opravdu příliš nepřispívá pěstování demokracie...

Dokud se nebudeme o věci kolem sebe starat / zajímat průběžně, nic se nezmění. Jen se budeme neustále divit, proč se děje to či ono, tak či onak a budeme si živit zapšklost a utvrzování se v tom, že "to" přece nejde. (Ne)děláme si to sami. A to platí obecně. Možná, že právě to představuje jeden z rozdílů mezi námi a zeměmi, se kterými bychom se chtěli v mnoha ohledech měřit. Budeme-li tak chtít jít v jejich stopách a neřku-li je třeba jednou i překonat, budeme si to muset uvědomit. A nejen to - budeme pro to muset něco udělat. Je to vlastně naše povinnost - vůči ostatním i nám samotným. Takže studenti, probuďte se!

__


Přestože je toto oficiálně závěr blogu, dohledám-li ještě nějaké informace vztahující se k tématu, případně je zde pro úplnost blogu dodatečně zveřejním.

Zároveň děkuji všem, kteří mi pomohli s tímto blogem - poskytli informace, podklady, rady či se nezdráhali mi vytknout nedostatky:

Dalibor Dzurilla & Petra Kříčková / Visuin Institut
Adam Gebrian
Zdeňka Havlová
Jiří Horský / ALFA
Petr Janda / ČKA
Jan Kazimour
Jan Kratochvíl / Archiweb
Lukáš Makovský
Jitka Molnárová
Josef Panna / ČKA
Petr Vaněk / EARCH
Petr Vorlík
Zdeněk Zavřel

pátek 29. listopadu 2013

Jak dopadly senátní volby?

Výsledky voleb do Akademického senátu ČVUT a Akademického senátu FA ČVUT, které proběhly ve dnech 27. a 28. 11. 2013.


1/ Akademický senát ČVUT vstoupí do následujícího tříletého funkčního období v tomto složení:

a/ členové komory akademických pracovníků

Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Michal Kohout
Ing. arch. Dana Matějovská

b/ členové komory studentů

Ing. arch. Barbora Janíková
Bc. Josef Váně


2/ Akademický senát FA ČVUT vstoupí do následujícího tříletého funkčního období v tomto složení:

a/ členové komory akademických pracovníků

Ing. arch. MgA. Eva Červinková
akad. mal. Milada Gabrielová
PhDr. Hubert Guzik, Ph.D.
Ing. arch. Petr Hlaváček 
doc. Ing. arch. Jan Jehlík
doc. Ing. arch. Roman Koucký
PhDr. JUDr. Jiří Plos 
doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.
Ing. arch. Jan Sedlák
doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

b/ členové komory studentů

Martin Fleischmann
Bc. Jakub Hoffmann
Ing. arch. Jan Tesař
Bc. Josef Váně
Kryštof Veis


Podrobné informace včetně počtu hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi i volební účasti, najdete zde.

úterý 26. listopadu 2013

Kdo kandiduje do senátu?

Volby do Akademického senátu, které se letos netradičně ocitly v přímé návaznosti na volbu děkana a jsou jí také bezesporu výrazně zabarveny, jsou již za dveřmi - proběhnou zítra a pozítří. Na veřejném představení kandidátů, které se konalo minulý týden, byl jen zlomek akademické obce. Nejen z těchto důvodů proto přináším jeho audiozáznam. Jednotlivé kandidáty do AS si můžete poslechnout, resp. záznam stáhnout zde.


Doplňuji také pro úplnost jednotlivé kandidátky:

1/ Akademický senát ČVUT

a/ kandidáti do komory akademických pracovníků


b/ kandidáti do komory studentů
2/ Akademický senát FA ČVUT

a/ kandidáti do komory akademických pracovníků
b/ kandidáti do komory studentů__

Aktualizace 27. 11. 2013