pátek 5. července 2013

O tomto blogu

Na konci ledna 2014 končí funkční období děkana Fakulty architektury ČVUT prof. Ing. arch. ir. Zdeňka Zavřela a 23. října 2013 proběhne volba nového děkana Akademickým senátem FA ČVUT. Prof. Zavřel, který v této roli působil poslední dvě funkční období, nemůže dle § 28 zákona o vysokých školách již znovu kandidovat, a volba tak přinese nové jméno.

Rozhodnutí založit tento blog nepramení ze sentimentu či pouhých sympatií vůči autorově alma mater. Plyne ze zájmu o její pozitivní vývoj, neboť FA ČVUT jakožto jedna z nejdůležitějších vzdělávacích institucí v rámci oboru v ČR výrazně ovlivňuje tvář celé české architektonické scény a potažmo tedy i architektury samotné. Osoba budoucího děkana bude mít v následujících letech zásadní vliv na její směřování a její volba je tudíž významnou událostí, k níž by neměl být lhostejný nejen žádný z členů akademické obce, ale i lidé mimo ni. 

Ambicí a cílem tohoto blogu je poskytnout především prostor pro otevřenou diskusi a také průběžně zveřejňovat informace vztahující se k volbám včetně programů jednotlivých kandidátů. Snahou je prostřednictvím diskuse o současném fungování FA ČVUT a její budoucnosti přispět k tomu, aby Akademický senát zvolil nejlepšího z kandidátů. Vítány jsou jakékoliv příspěvky, které mohou diskusi obohatit, a které budou vyjadřovat názory, podněty a představy o novém děkanovi a vývoji fakulty, ale také připomínky nebo náměty na zlepšení či doplnění tohoto blogu. 

Není jistě pochyb o tom, že pozitivní vývoj FA ČVUT je společným zájmem celé architektonické obce a snaha je tedy pomocí tohoto blogu přispět, aby k němu i nadále docházelo.

Tento blog nereprezentuje názory žádného z orgánů FA ČVUT či dalších přidružených organizací.

1 komentář: