čtvrtek 18. července 2013

Kdo bude volit?

Kompetenci volit děkana FA ČVUT má Akademický senát fakulty (AS), který je jejím samosprávným zastupitelským orgánem. Dle zákona (§ 26 zák.č. 111/1998 Sb., O vysokých školách) má nejméně devět členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvíce jednu polovinu tvoří studenti. Konkrétní počty pohybující se v rámci těchto mantinelů si volí každá fakulta sama a jsou uvedeny ve Volebním a jednacím řádu AS.

Členy AS volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období AS je tříleté. Jeho zasedání jsou veřejně přístupná. Jak je patrné z předchozího příspěvku popisujícího roli děkana, kompetence AS jsou poměrně rozsáhlé a teprve s jeho souhlasem nabývají mnohá důležitá rozhodnutí děkana platnosti. K samotné volbě děkana pak zákon uvádí, že návrh na jeho jmenování je přijat ve chvíli, kdy se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS (§ 27 téhož zákona).

Dle Statutu FA ČVUT resp. Volebního a jednacího řádu má AS FA ČVUT celkem 15 členů > 10 tvoří zástupci z řad pedagogů (tzn. „běžní“ kantoři vč. vedoucích ústavů či kabinetů, vedoucí ateliérů a další) a 5 z řad studentů (tzn. bakalářů, magistrů i doktorandů dohromady). Aktuální složení AS vzešlo z voleb konaných na podzim roku 2010 (výsledky zde, resp. zde) a doplňovacích voleb do studentské komory konaných na jaře letošního roku (výsledky zde, resp. zde).

Pokud se tedy do volby nic nezmění – tzn., že nikdo z níže uvedených neodstoupí či např. nepřestane být studentem (čímž samozřejmě okamžitě členství v AS končí), bude nového děkana FA ČVUT volit těchto 15 lidí:


A/ Za pedagogickou část:

Ing. arch. Jan Sedlák (předseda AS FA ČVUT)
-          architekt a urbanista se zaměřením především na historická jádra měst
-          na FA ČVUT působí jako vedoucí ateliéru na Ústavu navrhování III

doc. Ing. arch. Jan Jehlík (místopředseda AS FA ČVUT)
-          architekt a urbanista, vedoucí Ústavu urbanismu, kde také vede ateliér

RNDr. Dana Kolářová
-          odborná asistentka na Ústavu nosných konstrukcí se zaměřením především na deskriptivní geometrii

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus
-          architekt, vede vlastní architektonický ateliér
-          na FA ČVUT působí jako vedoucí Ústavu navrhování III, kde také vede ateliér,
-          je členem Akademického senátu ČVUT, kde působí v hospodářské komisi a komisi pro rozvoj a vědu
-          v rámci České komory architektů [ČKA] působí v pracovní skupině pro vzdělávání a Autorizační radě, dále člen pracovní skupiny umění a uměnovědy Akreditační komise ČR

Ing. arch. Dana Matějovská
-          architektka, vedoucí Kabinetu modelového projektování (MOLAB)

akad. arch. Vít Máslo
-          architekt a urbanista, spolu s D. Chisholmem vede kancelář CMC Architects
-          zaměstnanec Ústavu navrhování I, jehož byl v nedávné době vedoucím a vedl zde i ateliér

Ing. arch. Jan Paroubek
-          architekt, působí na Ústavu nauky o budovách, kde vede jeden za Základních ateliérů (ZAN) v 1. ročníku bakalářského studia

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.
-          architekt / památkář, působí na Ústavu teorie a dějin památkové péče, zaměření: studium obytné typologie středověku a raného novověku; historické konstrukce; stavebně-historický průzkum a souvislosti s problematikou památkové péče

doc. Ing. arch. Ján Stempel
-          architekt, spolu s J. Tesařem vede kancelář Stempel & Tesař architekti se zaměřením především na bydlení
-          na FA ČVUT působí jako vedoucí Ústavu navrhování I, kde vede také ateliér

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.
-          architekt / historik, působí na Ústavu teorie a dějin památkové péče, také v rámci Výzkumného centra průmyslového dědictví [VCPD], zaměření: dějiny architektury 20. století; dějiny průmyslové architektury a otázky nového využití; současná architektonická tvorba


B/ Za studentskou část:

Bc. Zdeňka Havlová (místopředsedkyně AS FA ČVUT)
-          studentka magisterského programu Architektura a urbanismus, podnáčelnice pro PR Spolku posluchačů architektury [SPA]

Nurjon Borshi
-          student bakalářského programu Architektura a urbanismus

Bc. Lukáš Makovský
-          student magisterského programu Architektura a urbanismus, podnáčelník pro finance Spolku posluchačů architektury [SPA]

Ing. arch. Kateřina Nováková
-          architektka, absolventka FA ČVUT, doktorandka v Kabinetu modelového projektování (MOLAB)

Ing. arch. Jan Tesař
-          architekt, spolu s J. Stempelem vede kancelář Stempel & Tesař architekti se zaměřením především na bydlení
-          absolvent FA ČVUT, doktorand na Ústavu navrhování I

Žádné komentáře:

Okomentovat