neděle 14. července 2013

Kdo je to vlastně děkan?

Postavení děkana v rámci fakulty upravuje nám již známý zákon o vysokých školách a interní předpisy vysoké školy - Statut ČVUT a Statut FA ČVUT. Vzhledem k tomu, že kromě § 28, který je z hlediska definování pozice děkana klíčový, jsou jednotlivé kompetence rozesety ještě v několika dalších paragrafech zákona a článcích obou Statutů, uvádím všechny přehledně vedle sebe ve shrnutí doplněném dle potřeby stručným vysvětlujícím komentářem.

Děkan FA ČVUT:
 • stojí v čele fakulty, je jejím vrcholným představitelem a reprezentantem ve vztahu k jiným fakultám vysokých škol, k veřejným institucím, státním orgánům, podnikatelské sféře i občanům
 • má čtyřleté funkční období, a jak již bylo zmíněno v úvodu, funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže fakultě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období
 • rozhoduje ve věcech fakulty, v rámci své působnosti vydádá příkazy, pokyny, opatření, směrnice, výnosy a další rozhodnutí
 • navrhuje zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracovišť
  • mezi ně patří ústavy, kabinety, samostatné ateliéry, děkanát a účelová zařízení (např. Výzkumné centrum Fakulty architektury (VCFA) > neplést s  Výzkumným centrem průmyslového dědictví (VCPD), které je součástí Ústavu památkové péče)
  • tento záměr předkládá ke schválení akademickému senátu fakulty (AS)
 • navrhuje rozdělení finančních prostředků
  • sestavuje ve spolupráci s děkanátem rozpočet fakulty, který opět předkládá ke schválení AS
 • navrhuje jmenování a odvolání členů Vědecko-umělecké rady (VUR)
  • VUR je samosprávný orgán, jemuž děkan předsedá, a který je složen z významných představitelů oboru, zabývá se budoucím směřováním fakulty > projednává Dlouhodobý záměr – klíčový dokument, který představuje koncepci rozvoje fakulty v horizontu následujících pěti let, následně jej předkládá ke schválení AS
  • schvaluje např. studijní programy uskutečňované na FA
  • min. třetina jeho členů jsou lidé mimo akademickou obec FA 
 • jmenuje a odvolává proděkany, kteří jej zastupují v rozsahu jím určeným
 • jmenuje a odvolává vedoucí jednotlivých pracovišť
 • jmenuje a odvolává tajemníka
  • tajemník je pravou rukou děkana, je klíčovým administrativním neakademickým pracovníkem, který vede děkanát
  • je zodpovědný za hospodaření a vnitřní správu fakulty (např. správu a provoz budovy)
 • předsedá Kolegiu
  • kolegium je stálý poradní sbor děkana, jehož členy jsou proděkani, tajemník fakulty, předseda AS, vedoucí pracovišť a případně další členové jmenovaní děkanem, v současnosti tedy také místopředsedkyně AS za studentskou část Zdeňka Havlová
  • jeho náplní je především diskuse nad nejrůznějšími tématy; představu o tom, čeho všeho se může týkat, získáte např. z tohoto článku
 • navrhuje jmenování předsedy Komise studijního plánu
  • stanovisko studijní komise je nezbytným podkladem pro AS při schvalování návrhů změn studijních předpisů, při projednávání návrhů na akreditaci studijních programů, při projednávání návrhů studijních plánů atd. předložených jí AS nebo děkanem
 • navrhuje jmenování a odvolání členů Disciplinární komise
  • komise projednává přestupky studentů a předkládá děkanovi návrh na rozhodnutí
  • polovinu členů tvoří studenti
 • předkládá ke schválení AS výroční zprávu o činnosti FA a výroční zprávu o hospodaření FA, po schválení AS předkládá výroční zprávu o činnosti rektorovi ČVUT
 • navrhuje rektorovi jmenování emeritního profesora
  • do kompetencí děkana spadají také záležitosti především ceremoniálního nebo symbolického charakteru, jednou z nich je navržení na jmenování čestného profesora

Žádné komentáře:

Okomentovat