středa 20. listopadu 2013

Supervolební rok vrcholí

Ačkoliv se tento blog věnuje výhradně tématu volby děkana, nadcházející volby do Akademického senátu s ní nejen díky letošnímu mimořádnému souběhu úzce souvisí. Proto nyní přichází na řadu příspěvek, který se týká po volbě rektora a děkana i těchto voleb, letos již na ČVUT posledních. Právě z nich totiž vzejde složení orgánu, který bude po následující tři roky komunikovat s vedením školy v čele s nově zvoleným děkanem prof. Ladislavem Lábusem.

Před zítřejším veřejným představením kandidátů (čt 21. 11., 17:00, posluchárna Gočár), kde by důvodem k účasti měl být už jen neobvykle vysoký počet kandidátů, a to jak z řad pedagogů, tak především z řad studentů, zrekapituluji stručně jednotlivé kompetence AS (i když leccos z toho už bylo řečeno zde):

Akademický senát jakožto samosprávný zastupitelský orgán:
  • se usnáší na návrhu jmenování / odvolání děkana (děkana následně jmenuje/odvolá rektor)
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků FA ČVUT a kontroluje jejich využívání
  • schvaluje vnitřní předpisy FA ČVUT a postupuje je ke schválení AS ČVUT
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na FA ČVUT
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření FA ČVUT předloženou vedením fakulty
  • schvaluje Dlouhodobý záměr a jeho každoroční aktualizaci
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů Vědecko-umělecké rady (VUR)
  • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na FA ČVUT a k záměru děkana jmenovat proděkany
  • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracovišť

Zasedání AS jsou veřejně přístupná. Děkan má právo vystoupit na zasedání kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je také předseda senátu povinen svolat mimořádné zasedání AS.

Odlišnosti v působnosti a kompetencích obou senátů ("malého" a "velkého") jsem popisoval zde (bod 2).

Žádné komentáře:

Okomentovat